STANOVY INŠTITÚTU PROCESORIENTOVANEJ PSYCHOLÓGIE

(schválené MVSR 4.12.2006 pod číslom VVS/1-900/90-10951-1) 

I. Všeobecné ustanovenia

Čl. 1

Inštitút nesúci názov "INŠTITÚT PROCESORIENTOVANEJ PSYCHOLÓGIE - SLOVENSKO", ďalej len POPI-Slovensko, je inštitút zaoberajúci sa uplatňovaním a rozširovaním procesorientovaného psychologického prístupu k človeku, ako ho rozpracoval a rozvíja jeho zakladateľ Arnold Mindell a ďalší odborníci a odborníčky, ktorí/é pôsobia v duchu daného smeru a to najmä v oblastiach psychoterapie, medicíny, filozofie, manažmentu, riešení globálnych problémov ľudstva (worldwork), transkulturálnej komunikácie a v ďalších oblastiach.

Čl. 2

POPI-Slovensko je právnickou osobou so sídlom v Piešťanoch.

II. Poslanie a činnosť inštitútu

Čl. 3

Cieľom POPI-Slovensko je uplatňovať a sprístupňovať procesorientovanú psychoterapiu, poradenstvo a facilitáciu prostredníctvom výcvikových a vzdelávacích programov, teoreticko-praktických dielní (workshopov), víkendových seminárov, odborných stretnutí; poskytovať či sprostredkúvať konzultácie a supervízie, výskumy, publikácie, facilitácie medzikulturálnych konfliktov, psychoterapiu a ďalšie vhodné prostriedky na rozširovanie procesorientovaného prístupu.

Čl. 4

POPI-Slovensko sa svojou činnosťou orientuje najmä na psychológov a psychologičky, lekárov a lekárky, liečebných pedagógov a pedagogičky, sociálnych pracovníkov a pracovníčky a ostatných ľudí, ktorí si chcú z profesionálnych či záujmových dôvodov osvojiť a rozširovať tieto metódy, princípy a poznatky.

Čl. 5

POPI-Slovensko nadväzuje kontakty a udržuje spoluprácu s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami a organizáciami a taktiež pracoviskami aplikujúcimi tento prístup v praxi.

Čl. 6

POPI-Slovensko odporúča jednotlivcov a inštitúcie pre vykonávanie odborných služieb, vzdelávania, facilitovania, výcvikov a supervízií v procesorientovanej psychoterapii a výskume, v rámci vlastných aktivít, ale i mimo nich.

III. Členstvo, členovia a členky

Čl. 7

Členstvo v POPI-Slovensko je individuálne. Člen a členka môže byť zakladajúci/a (riadny/a), riadny/a a čestný/á.

Čl. 8

Zakladajúci člen alebo členka je riadnym členom, členkou POPI-Slovensko, ktorý/á podpísal/a zakladajúce stanovy. Má POPI-Slovensko-m uznaný výcvik a dva roky praxe v procesorientovanej psychoterapii.

Čl. 9

Riadnym členom, členkou POPI-Slovensko sa na základe písomnej prihlášky a odporúčania najmenej dvoch členov POPI-Slovensko stáva každý, kto súhlasí so stanovami, zaoberá sa daným prístupom a má zaplatené členské na príslušný rok.

Čl. 10

Čestným členom/členkou POPI-Slovensko sa stáva jednotlivec, ktorý sa výrazne prejavil v oblasti činnosti POPI-Slovensko bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého pobytu a to na návrh člena POPI-Slovensko a po schválení Direktóriom POPI-Slovensko.

Čl. 11

O prijatí za člena, členku POPI-Slovensko rozhoduje Direktórium. Členstvo v POPI-Slovensko zaniká vystúpením člena, členky zo združenia na základe písomného oznámenia, vylúčením, úmrtím člena, členky alebo zánikom POPI-Slovensko.

IV. Práva a povinnosti členov a členiek

Čl. 12

Riadni členovia a riadne členky sú oprávnení/é:

 • a. zúčastňovať sa akcií POPI-Slovensko,
 • b. voliť orgány a funkcionárov, funkcionárky POPI-Slovensko a byť volení/é do orgánov a funkcií v súlade so stanovami,
 • c. podávať podnety a požadovať, aby sa POPI-Slovensko váhou svojej autority zasadzovalo o ich vyriešenie,
 • d. rozhodovať hlasovaním na Valných zhromaždeniach ako členovia, členky jeho orgánov.

Čl. 13

Čestní členovia a členky majú tie isté práva ako riadni s výnimkou práv uvedených v článku 12, písmeno b, d.

Čl. 14

Členovia a členky POPI-Slovensko sú povinní/é:

 • a. dodržiavať Stanovy POPI-Slovensko,
 • b. rešpektovať uznesenia Valného zhromaždenia a Direktória POPI-Slovensko,
 • c. platiť v stanovenej výške a v stanovených termínoch členské príspevky,
 • d. pomáhať podľa svojich najlepších možností a schopností napĺňať ciele POPI-Slovensko, propagovať idey a činnosť POPI-Slovensko a prispievať k jej dobrému menu.
 • e. dodržiavať zásady kolegiality voči všetkým členom, členkám POPI-Slovensko a podľa svojich možností a schopností im poskytovať pomoc v prípade potreby.

V. Orgány inštitútu

Čl. 15

Orgánmi POPI-Slovensko sú:

 • a. Valné zhromaždenie
 • b. Direktórium
 • c. Direktor
 • d. Kolégium konzultantov a konzultantiek

Direktórium je volené a to na obdobie troch rokov. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o ustanovení ďalších orgánov POPI-Slovensko a ich kompetencii.

Valné zhromaždenie

Čl. 16

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom POPI-Slovensko. Tvoria ho riadni členovia a riadne členky. Zvoláva ho Direktórium najmenej raz za tri roky. Ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov a členiek POPI-Slovensko, je Direktórium povinné zvolať Valné zhromaždenie aj mimo pravidelný termín a to do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.

Čl. 17

Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením. Pre prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pričom všetci členovia POPI musia byť o termíne a programe Valného zhromaždenia informovaní minimálne 2 mesiace pred termínom konania Valného zhromaždenia prostredníctvom emailu alebo inou formou, aktívne vyžiadanou zo strany člena/členky POPI-Slovensko. Informácie o termíne konania a programe Valného zhromaždenia je Direktórium povinné uverejniť na web stránke POPI-Slovensko minimálne dva mesiace pred termínom konania Valného zhromaždenia. Hlasovania sa zúčastňujú najmenej traja riadni členovia POPI-Slovensko. Hlasovanie je tajné, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak. Hlasovania na Valnom zhromaždení sa môže zúčastniť aj člen/členka, ktorý/á je neprítomný/á, ak písomnou formou splnomocní na hlasovanie v konkrétnom bode iného/inú člena/ku POPI-Slovensko.

Čl. 18

Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach POPI-Slovensko:

 • a. volí a odvoláva členov a členky Direktória,
 • b. schvaľuje Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Disciplinárny poriadok a Stanovy,
 • c. môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Direktória,
 • d. schvaľuje ročný príspevok členov a členiek na činnosť,
 • e. schvaľuje výšku náhrady za výkon funkcií v orgánoch,
 • f. rozhoduje o zániku POPI-Slovensko,
 • g. rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.

Direktórium

Čl. 19

Direktórium POPI-Slovensko riadi činnosť POPI-Slovensko medzi Valnými zhromaždeniami. Direktórium POPI-Slovensko:

 • a. zvoláva Valné zhromaždenia,
 • b. prijíma členov a členky a ukončuje členstvo v POPI-Slovensko,
 • c. menuje konzultantov a konzultantky Kolégia konzultantov a odvoláva ich,
 • d. riadi POPI-Slovensko,
 • e. vedie účtovníctvo,
 • f. vydáva pravidlá plnenia Stanov a ich Dodatky,
 • g. plní program činnosti na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,
 • h. rozhoduje o ďalších veciach, pokiaľ rozhodnutie o nich neprislúcha iným orgánom POPI-Slovensko.

Čl. 20

Direktórium v súlade so svojím poslaním vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú vyhradené iným orgánom POPI-Slovensko. Direktórium je výkonným orgánom Valného zhromaždenia a jeho uznesenia sú záväzné pre všetky orgány POPI-Slovensko, okrem Valného zhromaždenia.

Čl. 21

Funkčné obdobie Direktória je trojročné. V prípade odstúpenia niektorého člena, členky Direktória v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, volí nového člena alebo členku Direktórium na obdobie do najbližšieho Valného zhromaždenia.

Čl. 22

Direktórium má minimálne troch členov alebo členky. Direktórium spomedzi seba volí a odvoláva Direktora/Direktorku POPI-Slovensko. O jeho/jej zvolení rozhoduje Direktórium väčšinou hlasov. Direktórium prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov môže Direktor/Direktorka pri hlasovaní použiť dva hlasy.

Čl. 23

V prípade, že člen, členka Direktória je neprítomný/á, môže ho/ju na základe písomného poverenia zastúpiť riadny člen alebo riadna členka POPI-Slovensko.

Direktor/Direktorka

Čl.24

Direktor/Direktorka je štatutárnym orgánom POPI-Slovensko, zastupuje POPI-Slovensko navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach - prijíma neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadaniami Direktória. Direktor/Direktorka poveruje ďalších členov Direktória zastupovaním svojich kompetencií v ním/ňou určenom rozsahu. Funkčné obdobie Direktora/Direktorky v jednom volebnom období sú maximálne 3 roky.

Kolégium konzultantov

Čl. 25

Kolégium konzultantov a konzultantiek (ďalej len Kolégium) má konzultačnú a odporúčajúcu funkciu pre Direktórium POPI-Slovensko. Kolégium tvoria význační/é domáci/e a zahraniční/é odborníci a odborníčky, ktorí/é pracujú a zastávajú významné miesto v rámci špecializácie POPI-Slovensko.

Čl. 26

Konzultanti a konzultantky sú menovaní/é a odvolávaní/é Direktóriom POPI-Slovensko. Členovia a členky kolégia sú menovaní/é na dobu neurčitú. Konzultanti a konzultantky písomne potvrdia súhlas s členstvom v Kolégiu. Členstvo v Kolégiu sa ukončuje písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo strán.

Čl. 27

Konzultanti a konzultantky poskytujú konzultácie a odporúčania individuálne na základe žiadosti alebo keď to považujú za vhodné a potrebné.

VI. Hospodárenie inštitútu

Čl. 28

POPI-Slovensko má vlastnú ekonomickú činnosť, ktorej výsledky využíva v prospech svojich cieľov.

Čl. 29

Príjmy POPI-Slovensko sú tvorené:

 • a. členskými príspevkami členov a členiek POPI-Slovensko. Výšku členského príspevku a termín splatnosti určuje Valné zhromaždenie,
 • b. dotáciami, grantmi, darmi a príspevkami právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté POPI-Slovensko,
 • c. vlastnou činnosťou POPI-Slovensko, ktorú tvoria výcvikové a vzdelávacie akcie, semináre, publikačná a edičná činnosť a iné.

Čl. 30

Výdavky POPI-Slovensko sú pod kontrolou Direktória a pravidelná správa o hospodárení sa predkladá Valnému zhromaždeniu.

Čl. 31

Dispozície s prostriedkami je oprávnený vykonávať Direktor/ka a v prípade jeho neprítomnosti ním poverený/á člen, členka Direktória.

Čl. 32

Jednotliví členovia a členky nezodpovedajú za záväzky POPI-Slovensko.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. 33

O zániku POPI-Slovensko rozhoduje Valné zhromaždenie. V prípade zániku sa majetok po príslušnom majetkoprávnom vyrovnaní rozdelí medzi členov a členky POPI-Slovensko.

Čl. 34

Inštitút procesorientovanej psychológie používa ako svoju nasledujúcu skratku:

 1. POPI-Slovensko
 2. anglický ekvivalent POPI- Slovakia