APLIKÁCIA PROCESOVEJ PRÁCE


Použitie procesovej práce v praktickej rovine je rozsiahle. Od terapie jednotlivca po facilitáciu veľkých skupín, od zamerania sa na problémy s praktickým vedením ľudí po prácu s ľudmi v extrémnych stavoch. 

Psychoterapia a poradensto

Procesorientovaný prístup sa zameriava na celú škálu práce s klientom, prístup PW je považovaný za hlbinnú a humanistickú psychoterapiu. Taktiež o nej hovoríme ako o nepreskriptívnom prístupe, klient sám je expert na svoju vlastnú cestu a terapeutka je facilitátorkou jeho procesu. Processwork je dcérou jungiánskej psychológie, tento smer, ktorý vyvinul Arnold Mindell, má korene vo fyzike, teórii systémov a domorodej múdrosti. Arny spojil myseľ a telo a zistil, že "snívanie" pokračuje aj počas dňa, v našich telesných zážitkoch, symptómoch a jemných signáloch a v poruchách, s ktorými sa stretávame v živote. Procesná práca nám pomáha uvedomiť si vzorce, aby boli menej náročné a užitočnejšie pri objavovaní smeru vpred, a to aj v ťažkých časoch. Terapia je vhodná pre jednotlivcov a pre prácu so vzťahmi, pre krátkodobú a dlhodobú terapiu aj pre sebarozvoj a zvyšovanie uvedomia.

Vnútorná práca 

Metódy a procesorientovaný prístup použitý na prácu samých so sebou. Pomocou metódy uvedomenia môžeme meditovať, spracovávať hlboké osobné témy, náročné konflikty a aj adresovať spoločenské dianie a procesovať polarity, ktoré to sprevádzajú. 

Práca so skupinami

Procesová práca vyvinula spôsob práce s veľkými skupinami, ktoré obyčajne pracujú na spoločenským témach a konfliktoch. Najznámejšou je world work. 

Worldwork" je aplikácia Procesového prístupu do práce s malými a veľkými skupinami, organizáciami a komunitnými a medzinárodnými vzťahmi.

Jeho metodika a teoretický rámec nám umožňujú rozpoznať, ako sme ako jednotlivci, vzťahy, skupiny, organizácie a komunity navzájom prepojení. Spájame sa prostredníctvom našej histórie, našich súčasných interakcií a našej spoločnej budúcnosti. Metódy práce na svete pracujú s 3 rozmermi: problémy a konflikty, ktoré máme, a naše individuálne pozície a historické skúsenosti (Konsenzuálna realita); naše pocity a úlohy, ktoré sa pohybujú a polarizujú, ktoré zdieľame (Dreamland) a našu základnú jednotu (Sentience).

"Svetová práca" významne prispieva k informovanosti o rozmanitosti, sociálnom začlenení, pripspieva k organizačnému rozvoju a dialógu v komunite, ako aj k riešeniu konfliktov, predchádzaniu násilia a restoratívnej spravodlivosti.

Facilitácia skupín a tímov

Určená pre tímy z rôznych oblastí pôsobenia, komerčnej aj nekomerčnej sféry, poskytuje možnosť sa pozrieť na procesy spolupracujúcich tímov, facilitovať ich spolupôsobenie a podporiť spoluprácu a integrovať kretívne nepopolárne časti do jedného zmysluplného celku.

Navigácia v povolaní

Je procesový nástor, ktorý pomáha ľuďom s hľadaním ich uplatnenia sa, objavením kariery ktorá najviac zodpovedá ich nadstaveniu, záľubám, talentom a vnútornému volaniu.

Psychické zdravie a extrémne stavy

Text bude čoskoro

Práca so symptómami

Text bude čoskoro 

Procesová práca a kreativita

Prepojenia medzi procesmi a umením boli veľmi vzrušujúce - vrátane hudby, výtvarného umenia, písania, poézie, divadla, réžie, tanca, improvizácie a bábkarstva. Metódy spracovania sú založené na rozvíjaní tvorivého procesu v prírode.