ČO JE POP


V praxi, v článkoch a na pozvánkach na podujatia nájdete rôzne pojmy: procesová práca / POP / procesorientovaná psychológia / PW / processwork

Všetky tieto varianty označujú originálny prístup, ktorého autorom a popredným predstaviteľom je Jungiánsky analytik a fyzik Arnold Mindell.

Procesorientovaná psychológia bola v 70tych rokoch 20. storočia pôvodne vytvorená ako psychoterapeutická metóda. Počas desaťročí aplikácie a výskumu sa rozvinula do modality, ktorá nám umožňuje kreatívne pracovať s výzvami nášho osobného, vzťahového i spoločenského života. 

Uvedomenie a integrácia

Procesová práca vníma aj náročné a nepríjemné zážitky ako potenciálne zmysluplné. Dôveruje, že v nich môžeme nájsť jadro riešenia a ďalšiu navigáciu pre náš život či vzťahy. Prijíma človeka v jeho celistvosti a sleduje individuálnu cestu a "proces" každého jednotlivca, či skupiny.

Každá situácia nás v istom zmysle "tlačí" k rozvoju a zmene, pričom zmena samotná a vzorce nového fungovania sú v nás už prítomné - iba im nerozumieme. Metódy procesovej práce umožňujú tieto nové vzorce rozpoznať, využiť ich na spracovanie blokov a ťažkostí a následne ich vedome rozvíjať. S otvorenosťou, zvedavosťou a kreativitou učia dôverovať neznámemu a tak pomáhajú zvládnuť pôvodne náročnú situáciu a obohacovať náš život.

V tomto zmysle je Procesová práca "liečivá", keďže prijíma človeka v jeho celistvosti, čím umožňuje väčšiu autenticitu i spokojnosť. POP používa metaforu rieky - u človeka či skupiny podporuje smer, ktorým má tendenciu prirozene plynúť. Nereguluje ju do umelého, či "očakávaného" toku, ale "pláva" v súlade s ňou.

POP je signálovo orientovaná metóda, vnášaním uvedomenia umožňuje transformáciu a rast. Smerovanie k individuácii - naplneniu svojho plného potenciálu - nám dáva v živote viac flexibility, možnosť meniť staré zaužívané vzorce správania a lepšie reagovať na nové, neznáme i náročné situácie.

Aj preto je POP najčastejšie popisovaný ako "prax uvedomenia" a všímavosti (mindfulness). Prináša tiež dôležité koncepty ranku, privilégií a hlbokej demokracie.

Uplatnenie

Metódy POP majú široké uplatnenie - či už ako forma vnútornej práce so sebou, ako terapeutická metóda pre jednotlivca, páry a rodiny, v práci s náročnými duševnými stavmi, so snami, kreativitou, telesnými symptómami i komatóznymi stavmi. Využíva sa tiež ako facilitačná metóda pre rozvoj líderstva, uvedomenie diverzity, pre skupinovú, či organizačnú prácu, veľké verejné fóra a konfliktné situácie, povojnové obnovenie komunity a sociálnu zmenu.

Akreditovaný smer

Procesorientovaná psychoterapia je akreditovaným terapeutickým smerom Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii.

Pozrite si video, ktorým predstavuje procesovú prácu Institut für Prozessarbeit v švajcarskom Zürichu.

PROCESS WORK STARTS EXACTLY WHERE YOU ARE ...