Dlhodobý výcvik v procesorientovanej facilitácii

5,5 ročný výcvikový program


Inštitút POPI-Slovensko ponúka formálne štúdium tzv. Diplomovaný Facilitačný výcvik (POP). Výcvik garantujú a vedú diplomovaní procesorientovaní terapeuti a terapeutky POP, výcvikoví lektori a lektorky inštitútu POPI-Slovensko a ďalší pozvaní zahraniční učitelia a učiteľky. Výcvikový program je na medzinárodnej úrovni a spĺňa kritériá IAPOP¹ na ucelené vzdelanie vedúce k medzinárodnému titulu Diplom v procesorientovanej facilitácii.

¹ IAPOP je medzinárodná asociácia procesorientovanej psychológie združujúca certifikovaných diplomovaných terapeutov a facilitátorov POP. 

AKREDITOVANÝVÝCVIK 

SKÚSENÍ LEKTORI

VZDELANIE S DIPLOMOM 

Akreditácia

Absolventi celého výcviku získajú medzinárodne uznávaný Diplom v procesorientovanej psychológii od IAPOP (International Asociation of POP) a POPI-Slovensko.  

Jazyk

Jazykom vo výcviku bude slovenčina, v druhej fáze aj angličtina. Znalosť cudzích jazykov nie je podmienkou, ale je vítaná. 

Cieľová skupina

Výcvikový program je vhodný pre koučov, ľudí pôsobiacich v pomáhajúcich profesiách a mimovládnych organizáciách, všetkých, ktorí pôsobia či by chceli pôsobiť v oblasti facilitácie konfliktov a krízových situácií, v oblasti organizačného rozvoja, a osobnostného rastu, medziľudských vzťahov, či zvyšovania potenciálu jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií (napr. andragógov, antropológov, sociológov, diplomatov, špeciálnych a liečebných pedagógov, ľudí budujúcich a vedúcich komunity).

Ciele výcviku

5,5-ročný výcvikový program ponúka pod vedením skúseného lektorského tímu príležitosť pre intenzívnu zážitkovú cestu sebaspoznávania a osobnostného rozvoja a poskytuje priestor pre profesionálny rast - porozumenie filozofii a teórii procesovej práce, rozvoj zručností a postojov (metazručností) pre prácu s rôznorodými cieľovými skupinami.

Absolventi budú schopní:

 • demonštrovať dôkladné porozumenie prístupu procesorientovanej psychológie/psychoterapie k prežívaniu, správaniu, vzťahom, k ľudskej skúsenosti;
 • rozpoznať, oceniť a skúmať rozličné aspekty ľudskej skúsenosti - vedomé, nevedomé, konsenzuálne, subjektívne, a tiež hlboké subtílne či ťažko popísateľné zážitky;
 • rozpoznať, oceniť a zaobchádzať so sociálnym, kultúrnym a historickým kontextom klientov a skupín či vnímať svoju prácu v kontexte širších systémov;
 • pracovať s menej známymi, mnohoznačnými či marginalizovanými zážitkami seba aj klientov a sprístupniť ich ako zdroj či intervenciu;
 • rozpoznať a nasledovať verbálnu a neverbálnu spätnú väzbu klientov;skupín
 • oceniť rozličné kultúrne či komunikačné štýly a pohľady bez ohľadu na dominantné kultúrne hodnoty facilitátora/ky či skupiny;
 • zaobchádzať s konfliktami, osobnými ťažkosťami a sociálnymi výzvami ako zdrojmi pre osobný rast a zmenu;
 • sprevádzať klientov/ky, skupiny cez kognitívne aj experienciálne dimenzie ich procesu a rozmanitosť modalít prežívania vrátane vizuálnych, zvukových, proprioceptívnych a pohybových metód;
 • demonštrovať uvedomenie si etických a profesionálnych princípov vo facilitácii;
 • demonštrovať uvedomenie si princípov hlbokej demokracie a schopnosť porozumieť rozličným pozíciám, mocenským hierarchiám a roly autority v intra- či interpersonálnej a skupinovej dynamike.

Podmienky pre prijatie do výcviku

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;

 2. Skúsenosť s POP (absolvované minimálne 3 víkendové semináre POP, z toho aspoň jeden Úvod do POP v SR alebo inde);

 3. Úspešné absolvovanie výberového procesu.