Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii

5,5 ročný výcvikový program s medzinárodnou aj národnou akreditáciou


Inštitút POPI-Slovensko ponúka formálne štúdium Diplomovaný výcvik v procesorientovanej psychológii (POP). Výcvik garantujú a vedú diplomovaní POP terapeuti a terapeutky, výcvikoví lektori a lektorky POPI-Slovensko a ďalší pozvaní zahraniční učitelia a učiteľky. 

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÝ LEKTORSKÝ TÍM

VZDELANIE S DIPLOMOM

Akreditácia

Výcvikový program je na medzinárodnej úrovni a spĺňa kritériá IAPOP¹ na ucelené vzdelanie vedúce k medzinárodnému titulu Diplom v procesorientovanej psychológii a na národnej úrovni je akreditovaný na MZ SR cez SIVP² ako postgraduálne špecializačné štúdium psychoterapie umožňujúce získať certifikát o psychoterapii ako pracovnej činnosti aj Európsky certifikát pre psychoterapiu a zápis do Zoznamu psychoterapeutov.


¹ IAPOP je medzinárodná asociácia procesorientovanej psychológie združujúca certifikovaných diplomovaných terapeutov a facilitátorov POP.
² SIVP je Inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii - zastrešuje vzdelávanie v psychoterapii v SR, je partnerskou organizáciou Slovenskej Psychoterapeutickej Spoločnosti.

Ciele výcviku

5,5-ročný výcvikový program ponúka príležitosť profesionálneho rastu - porozumenie filozofii a teórii procesovej práce, rozvoj zručností a postojov (metazručností) pre prácu s rôznorodými cieľovými skupinami a širokým spektrom ľudskej skúsenosti. Okrem toho poskytuje priestor aj pre intenzívnu zážitkovú cestu sebaspoznávania a osobnostného rozvoja pod vedením skúseného lektorského tímu.

Cieľová skupina

Výcvikový program je vhodný pre: pracovníkov zdravotníckych odborov (psychológovia, psychiatri a ďalšie profesie), ktorí po splnení všetkých zákonných podmienok budú môcť vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia. Tiež pre absolventov VŠ štúdia druhého stupňa v odboroch všeobecné lekárstvo, psychológov (ktorí nepracujú v zdravotníctve) a absolventov v odboroch sociálna práca, špeciálna pedagogika.

Jadrové princípy výcvikového programu


Osobnostný rast, rozvoj uvedomenia a záväzok nasledovať cestu individuácie

Výcvik vyžaduje od študenta/ky intenzívnu prácu na sebe. Osobnostný rozvoj je tiež predpokladom získania a uplatňovania zručností pre prácu s klientmi, pármi a skupinami. Študentky a študenti sa budú učiť pracovať s vyrušeniami a napätiami v sebe a druhých, vnímať vlastné limity a rozvíjať "starešinovstvo" či metapozíciu k facilitácii vnútorných a vonkajších zážitkov.  Súčasťou výcviku sú individuálne terapiu, písanie študijného denníka, vnútorná práca, spolupráca s mentormi a ďalšie formy podporujúce uvedomenie a osobnostný rozvoj.

Učiaca sa komunita

Paradigma procesovej práce zahŕňa prax uvedomenia si toho, ako sú práca na sebe, vzťahy, komunita a spoločenské procesy vzájomne prepojené a ako ovplyvňujú terapeutickú či facilitačnú prax. Študentov/ky budú individuálne sprevádzať v rozvoji zručností a uvedomenia skúsení mentori/rky v rámci mentorských tímov. Zároveň budú študenti/ky pravidelne pracovať v rovesníckych "peer" skupinách, ktoré poskytnú podporu a učenie medzi seminármi a možnosť práce so vzťahmi a skupinovou dynamikou.

Popis výcviku

Rozsah, štruktúra a jazykové podmienky

Výcvik je rozložený do 5,5 roka a zahŕňa 740 základných výcvikových hodín skupinového vzdelávania, ktoré pozostáva z teoretického štúdia, metodológie a zážitku na sebe, skupinovej supervízie.

Jazykom vo výcviku bude slovenčina, v druhej fáze aj angličtina. Znalosť cudzích jazykov nie je podmienkou, ale je vítaná.

Výcvik je rozdelený na dve fázy. Prvá fáza výcviku (2,5 roka) obsahuje 10-15 modulov, t.j. 4- 6 moduly ročne v rozsahu 24-36 výcvikových hodín každý. Druhá fáza výcviku bude vedená aj zahraničnými seniornými učiteľmi a učiteľkami. Dôraz v tejto fáze je na práci študentiek a študentov s klientelou, supervidovaním tejto práce, intenzívnou spoluprácou v peer skupine i mentorskom tíme. Prvá fáza výcviku končí skúškami fázy I zo základných teoretických okruhov POP a reflexiou osobného a terapeutického rozvoja účastníka/účastníčky. Fáza II bude ukončená záverečnými skúškami. 

Časť vzdelávania prebieha v uzavretej výcvikovej skupine a časť vo forme zloženej z verejného seminára (je okrem študentov výcviku prístupný verejnosti) a tréningových dní (určené len pre študentskú skupinu). 

Súbežne s výcvikom si frekventant individuálne zabezpečuje a absolvuje pravidelnú individuálnu cvičnú terapiu, individuálnu supervíziu, stretnutia s mentorským tímom a stretnutia v rovesníckej, tzv. "peer", skupine. 

Na začiatku výcviku si študent/ka vytvára z diplomovaných terapeutov/tiek POP svoj mentorský tím, ktorý si ho/ju sprevádza výcvikom. V rámci priebežneho hodnotenia a učenia účastníci/čky vypracovávajú kazuistiky, videozáznamy práce s klientmi (najmä v druhej fáze výcviku), reflexie svojho osobného a terapeutického rozvoja, zúčastňujú sa peer študijných skupín, pracujú s odbornou literatúrou, zúčastňujú sa pravidelnej supervízie a sebaskúsenostnej terapii v predpísanom rozsahu.

V závere 5,5-ročného štúdia účastníci/čky vypracovávajú záverečnú prácu, teoretický, tvorivý alebo výskumný projekt ako príspevok k poznatkom POP založený na teoretickom rámci POP, ktorý by mal demonštrovať aplikáciu poznatkov z individuálneho aj výcvikového štúdia.

Frekventanti výcviku ako uchádzači o certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia a/alebo zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR budú napĺňať aj ďalšie požiadavky vyplývajúce z kritérií SIVP/SPS/SKP v stanovenom rozsahu (nezabezpečuje POPI-Slovensko): prax v akreditovanom psychiatrickom zariadení; psychoterapeutická praxe, teória psychoterapie odprednášanej lektormi SIVP.

Medzinárodna i lokálna akreditácia

Absolventi celého výcviku získajú medzinárodne uznávaný Diplom v procesorientovanej psychológii od IAPOP (International Asociation of POP) a POPI-Slovensko. Po naplnení príslušných kritérií SIVP získajú absolventi aj certifikát v zdravotníckej pracovnej činnosti psychoterapia, oprávňujúci vykonávať špecializovanú činnosť psychoterapia (nezdravotnícke profesie budú "len" zapísané do Zoznamu psychoterapeutov SPS).

Frekventanti výcviku ako uchádzači o certifikovanú činnosť psychoterapia a/alebo zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR absolvujú záverečnú časť skúšok za prítomnosti člena SIVP.

Profesionálny aj osobnostný rozvoj

Cieľom programu je podpora osobných a profesných cieľov študentov/tiek a tvorivej aplikácie zručností v ich oblastiach záujmu.

Absolventi vzdelávania získajú špecifické zručnosti pre

 • prácu s jednotlivcom;
 • prácu s pármi a rodinami, vzťahmi;
 • prácu so skupinami;
 • prácu so zmenenými či extrémnymi stavmi vedomia;
 • prácu s telom a psychosomatickými procesmi;
 • prácu so sebou (tzv. vnútorná práca);
 • riešenie konfliktov a zaobchádzanie s mocou a autoritou.

Absolventi budú schopní

 • demonštrovať dôkladné porozumenie prístupu procesorientovanej psychológie/psychoterapie k prežívaniu, správaniu, vzťahom, k ľudskej skúsenosti;
 • rozpoznať, oceniť a skúmať rozličné aspekty ľudskej skúsenosti - vedomé, nevedomé, konsenzuálne, subjektívne, a tiež hlboké subtílne či ťažko popísateľné zážitky;
 • využiť techniky POP na prácu s vlastným somatickými aj psychickými zážitkami a skúsenosťami - symptómami, konfliktmi, náladami, presvedčeniami a emóciami;
 • rozpoznať, oceniť a zaobchádzať so sociálnym, kultúrnym a historickým kontextom klientov a skupín či vnímať svoju prácu v kontexte širších systémov;
 • pracovať s menej známymi, mnohoznačnými či marginalizovanými zážitkami seba aj klientov a sprístupniť ich ako zdroj či intervenciu;
 • rozpoznať a nasledovať verbálnu a neverbálnu spätnú väzbu klientov;
 • oceniť rozličné kultúrne či komunikačné štýly a pohľady bez ohľadu na dominantné kultúrne hodnoty facilitátora/ky či skupiny;
 • zaobchádzať s konfliktami, osobnými ťažkosťami a sociálnymi výzvami ako zdrojmi pre osobný rast a zmenu;
 • sprevádzať klientov/ky cez kognitívne aj experienciálne dimenzie ich procesu a rozmanitosť modalít prežívania vrátane vizuálnych, zvukových, proprioceptívnych a pohybových metód;
 • demonštrovať uvedomenie si etických a profesionálnych princípov v pomáhajúcich profesiách;
 • demonštrovať uvedomenie si princípov hlbokej demokracie a schopnosť porozumieť rozličným pozíciám, mocenským hierarchiám a roly autority v intra- či interpersonálnej a skupinovej dynamike.

Podmienky pre prijatie do výcviku

Záujemci o psychoterapeutický výcvik a diplom v POP ako záujemci o certifikát v zdravotníckej pracovnej činnosti psychoterapia (ďalej len CPČ) musia spĺňať nasledovné kritériá:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore danom legislatívou, 1) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo; alebo 2) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore psychológia; 
 2. Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve;
 3. Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia alebo špecializáciu v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia;
 4. Možnosť práce s klientmi počas výcviku, najmä v druhej fáze;
 5. Skúsenosť s POP (absolvované minimálne 3 víkendové semináre POP, z toho aspoň jeden Úvod do POP v SR alebo inde);
 6. Úspešné absolvovanie výberového procesu.

Ostatní uchádzači o certifikát psychoterapie, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do CPČ (z vyššie uvedených VŠ odborov napr. psychológovia pracujúci mimo zdravotníctva, a ďalej napr. soc. pracovníci, špec. pedagógovia - títo vypadli zo Zákona č.296/2010), po splnení všetkých podmienok vzdelávania dostanú potvrdenie o ukončení komplexného psychoterapeutického vzdelávania a budú mať možnosť byť zapísaní do Zoznamu psychoterapeutov SR (zdroj: Slovenská psychoterapeutická spoločnosť).

Zmluva (platí pre všetkých uchádzačov)

Podpísanie zmluvy medzi študentom/študentkou a POPI-Slovensko počas prvého modulu, v ktorej sa zaviažu k 5,5 rokom štúdia s klauzulou o možnosti ukončiť výcvik bez penalizácie po ukončení prvej fázy.