Worldwork (Práca so svetom) a hlbová demokracia: Nové nástroje pre náročné časy

10.08.2021

KEDY:  3.-4.12.2021 LEKTORI: Lena Aslanidou a Alexandra Vassiliou

WORLDWORK (práca so svetom) a hlboká demokracia: Nové nástroje pre náročné časy

3. -4. 12. 2021

S Lenou Aslanidou a Alexandrou Vassiliou


Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme nástroje na navigáciu v komunitnom živote. Čelíme sociálnym problémom, politickej polarizácii, klimatickej kríze, pandémii covid19 a všetkým jej dôsledkom. Komunitný život je výzvou.

Ako sa vysporiadame s napätím v našich komunitách? Potrebujeme rozvíjať zručnosti na zvládnutie konfliktov, v našich sociálnych interakciách, komunitách a organizáciách. Na seminári využijeme metódy skupinovej práce prostredníctvom prístupu procesorientovanej psychologie. Používajú sa v rôznych kontextoch s cieľom uľahčiť sociálne napätie a konflikty podnecovaním dialógu a vzťahov medzi rôznymi zúčastnenými stranami.

Práca so svetovými témami je založená na koncepte hlbokej demokracie. Hlboká demokracia v našom osobnom živote znamená otvorenosť voči všetkým našim vnútorným hlasom, pocitom a skúsenostiam. Nielen tých častí voči tým, ktoré poznáme a podporujeme, ale aj tým, ktorých sa bojíme alebo nie sú dobre známe. Hlboká demokracia vo vzťahoch znamená mať neustále uvedomenie o tom, v čom sú naše rozdiely tiež podobnosťami. V skupinovom živote je to ochota počúvať a vytvárať priestor pre vyjadrenie a rozvíjanie všetkých častí a skúseností. Tento prístup zahŕňa rôzne úrovne našich skúseností a nespočíva iba v obsahu, ale aj v našich pocitových a telesných skúsenostiach, snoch, fantáziách, zmenených stavoch vedomia.

Na seminári vám predstavíme teoretické súvislosti a uvedieme ich do praxe prostredníctvom práce jednotlivca (vnútornej práce), vo dvojiciach, malých skupinách, ako aj vo veľkej skupine. Budeme skúmať: skupinovú dynamiku a vzťahy v skupinách, komunity ako ľudské polia, stereotypy a utláčanie, a ako sa objavujú v ľudskej interakcii. Tento seminár je pre každého, koho zaujíma porozumenie a rozvíjanie skupinových skúseností bez ohľadu na to, či je v úlohe facilitátora/ky alebo člena/ky skupiny.

Worldwork and Deep Democracy: New Tools For Challenging Times

3. -4. 12. 2021

With Lena Aslanidou and Alexandra Vassiliou

More than ever we need tools to navigate community life. We are faced with social issues, political polarisation, climate crisis, the covid19 pandemic and all its consequences. Community life is challenged.

How do we deal with tensions in our communities? We need to develop skills in order to deal with and facilitate the complexities and the conflicts that are present in our human interactions, communities and organizations. This seminar is based on Process Oriented psychology methods for Worldwork and group work. These methods are used in various contexts in order to facilitate social tensions and conflicts by instigating the dialogue and the relationship between the different parties involved.

Worldwork is based on the concept of Deep Democracy. Deep Democracy in our personal lives means openness to all of our inner voices, feelings and experiences. Not only the ones we are familiar with and support, but also the ones we fear and not know well. In relationships, deep democracy means having ongoing awareness of how our differences are also our similarities. In group life it is a willingness to listen and create space for all parts and experiences to be expressed and to be unfolded. This approach includes the different levels of our experience and lies not only on the content but also on our feeling experiences, body experiences, dreams, fantasies, altered states of consciousness.

In this seminar we will present the theoretical context and we will put it in practice through working individually (inner work) in dyads, small groups and the large group. We will explore: group dynamics and relationships in groups, communities as human fields, stereotypes and oppression and how these appear in human interaction. This seminar is for anyone interested in understanding and unfolding group experiences, regardless if they are in the role of facilitator or group member.

Organizačné informácie

MIESTO: online, platforma ZOOM

Termín: 3.-4. 12. 2021 2 celé dni

Seminár bude tlmočený do slovenčiny

Registrácia: https://form.jotform.com/212306293606350

Cena:

Vaša registrácia je platná až platbou za seminár.

Pri zaplatení do 18.11.2021 je zvýhodnená cena 130€.

Cena pri zaplatení po 18.11.2021 je 160 €.

Zľava pre členov POPI je 10€.

PLATBY:

Názov účtu: POPI SLOVENSKO

IBAN: SK86 8330 0000 0028 0130 0539

BIC/SWIFT code: FIOZSKBAXXX

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

Do poznámky prosím napíšte svoje meno a názov seminára: Worldwork

Vaša registrácia je platná až platbou za seminár.STORNO POPLATKY - ak zrušíte svoju účasť na seminári najneskôr 4 týždne pred podujatím, storno poplatok neúčtujeme. Po 4 týždňoch do 2 týždňov pred konaním podujatia sa účtuje poplatok 50% z celkovej sumy. Pri stornovaní 2 týždne a menej pred konaním akcie účtujeme celú sumu. Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že účastník za seba nájde náhradu. K plneniu stornopoplatkov sa zaväzujete svojím prihlásením sa cez formulár. 

Event information

PLACE: online platform ZOOM

TIME: 10am - 6.00pm.

LANGUAGE: English with translation into Slovak

Registration: https://form.jotformeu.com/212306293606350

PRICE:

Early birth: Until November 18th 130€.

After November 18st 160 €.

Discount for members of POPI is 10€.

PAYMENT:

Account name: POPI SLOVENSKO

IBAN: SK86 8330 0000 0028 0130 0539

BIC/SWIFT code: FIOZSKBAXXX

Bank: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

Write your name and title (Worldwork) in the note

Your registration is finally confirmed after paying the course fee

Contact the organizer to confirm your participation and method of payment.


CANCELLATION

If you cancel your participation in the seminar no later than 4 weeks before the event, we do not charge a cancellation fee. After 4 weeks to 2 weeks before the event, a fee of 50% of the total amount will be charged. If you cancel 2 weeks or less before the event, we charge the full amount. We do not charge a cancellation fee if the participant finds a refund for himself. You undertake to fulfill the cancellation fees by registration.

Alexandra Vassiliou, PhD., Dipl. POP

je psychoterapeutka, facilitátorka riešenia konfliktov a učiteľka POP, žije v Grécku a pracuje lokálne i medzinárodne. Vypracovala školenia o riešení konfliktov a budovaní tímu pre školy, organizácie a MVO. Je zakladajúcou členkou Processwork Hub v Aténach. Spolu so spolupracovníkmi organizuje a facilituje akcie v komunite, ktoré sa zaoberajú problémami marginalizácie, ľudských práv a budovania komunity. www.processworkhub.gr 

Lena Aslanidou M.P.W., dipl POP

je psychoterapeutka a trénerka POP. Je vyškolená aj v Systémovej. Organizuje školenia v Grécku i v zahraničí v oblasti riešenia konfliktov, skupinového procesu a budovania komunity. Spolu so spolupracovníkmi/čkami centra Processwork Hub organizuje a facilituje akcie, ktoré sa zaoberajú problémami marginalizácie, ľudských práv a budovania komunity. Spolupracuje so súkromnými a verejnými organizáciami v Grécku i v zahraničí. www.processworkhub.gr

Alexandra Vassiliou, PhD., Dipl. POP

Lena Aslanidou M.P.W., dipl POP