Paralelné svety: liečenie prostredníctvom zmenených a extrémnych stavov

19.01.2023

KEDY: 24.-25.3.2023 LEKTORI: Kate Jobe

Paralelné svety: liečenie prostredníctvom zmenených a extrémnych stavov

24-25. 3. 2023
S Kate Jobe

Procesová práca vníma extrémne stavy ako zážitky, ktoré nezapadajú do "mainstreamovej skúsenosti". Tá sa na niekoho v takom stave pozerá ako na narušeného alebo rušivého. Často nás zážitky menej znepokojujú, keď dokážeme nájsť kontext, v ktorom má daný stav "domov", zmysel. Napríklad niekto, kto nehovorí, môže byť vo svojom svete v posvätnom priestore, kde potrebuje ticho. Potrebuje podporu pre svoju spiritualitu.

Tak ako každý iný psychologický proces, extrémne stavy sú zmysluplné cesty k rozvoju a zmene. To, čo vyzerá ako "šialenstvo", môže byť kľúčom ku kreativite a živosti. Extrémne stavy majú aj kolektívny význam. Osoba, ktorá nie je schopná nič dosiahnuť a cíti sa "šialená" alebo depresívna, môže byť odpoveďou na spoločnosť, ktorá od každého očakáva nadmernú pracovitosť. Ako facilitátorky pomáhame zlepšujeme vzťah medzi mainstreamovým pohľadom na svet a zmeneným stavom tým, že hľadáme jeho zmysel.

Na seminári oslovíme výzvy z vašej praxe so zmenenými a extrémnymi stavmi. Naučíte sa intervencie pre prácu s nimi, aj to ako ich rozpoznať u klientov. Precvičíme si, ako sa správať k ľuďom, ktorí sa cítia marginalizovaní spoločnosťou a budeme spracovávať svoje strachy a predsudky o našich a cudzích stavoch vedomia.

Seminár je určený pre študentky a študentov procesovej práce a pre ľudí, ktorí vo svojej praxi pracujú s ľuďmi, ktorí sú v zmenených a extrémnych stavoch vedomia. Je vzdelávacou aktivitou a nie je náhradou za psychoterapiu.

Parallel Worlds: healing through altered and extreme states


24-25. 3. 2023

with Kate Jobe

Process Work sees extreme states as experiences that don't fit in with "mainstream experience". This could mean that the person themselves is disturbed or that they become disturbing to others or both. Often when we can find a context where the state has a home it becomes less disturbing for everyone. For instance, someone who doesn't speak may be, in their world, in a sacred space where one needs silence. This is someone who needs support for their spirituality.

Like any other psychological process that we and our clients have, extreme states are related to as meaningful pathways to development and change. What looks like one person's "madness" can be the key to creativity and aliveness. Extreme states have a collective significance. A person who is unable to accomplish anything and feels "mad" or depressed could be the answer to a society that expects everyone to overwork. As facilitators we help mediate the difficulties between the mainstream view of the world and the altered state by finding meaning in the state.

In this seminar we will work with problems that show up in your practice concerning altered and extreme states. You will learn interventions for working with a range of extreme states and how to recognize altered states in your clients and how to work with them. We will practice how to relate to people who feel marginalized by society and process our own fears and prejudices about our own and other's states of consciousness. 

Organizačné informácie

MIESTO: Bratislava

ČAS: 9:00 - 17:30.

JAZYK: Anglický, seminár bude tlmočený do slovenčiny

Registrácia: https://form.jotform.com/212306293606350


CENA:

Pri zaplatení do 28.2.2023 je zvýhodnená cena 195€.

Cena pri zaplatení po 28.2.2023 je 222 €.

Zľava pre členov POPI je 10€.


PLATBY:

Názov účtu: POPI SLOVENSKO

IBAN: SK86 8330 0000 0028 0130 0539

BIC/SWIFT code: FIOZSKBAXXX

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

Do poznámky prosím napíšte svoje meno a názov seminára: Paralelné svety

Vaša registrácia je platná až platbou za seminár.STORNO POPLATKY - ak zrušíte svoju účasť na seminári najneskôr 4 týždne pred podujatím, storno poplatok neúčtujeme. Po 4 týždňoch do 2 týždňov pred konaním podujatia sa účtuje poplatok 50% z celkovej sumy. Pri stornovaní 2 týždne a menej pred konaním akcie účtujeme celú sumu. Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že účastník za seba nájde náhradu. K plneniu stornopoplatkov sa zaväzujete svojím prihlásením sa cez formulár..

Event information

PLACE: Bratislava

TIME: 9am - 5.30pm.

LANGUAGE: English with translation into Slovak

Registration: https://form.jotform.com/212306293606350

PRICE:

Early birth: Until February 28th 195€.

After February 28th 222 €.

Discount for members of POPI is 10€.


PAYMENT:

Account name: POPI SLOVENSKO

IBAN: SK86 8330 0000 0028 0130 0539

BIC/SWIFT code: FIOZSKBAXXX

Bank: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

Write your name and title (Paralel Worlds) in the note

Your registration is finally confirmed after paying the course fee

Contact the organizer to confirm your participation and method of payment.

CANCELLATION

If you cancel your participation in the seminar no later than 4 weeks before the event, we do not charge a cancellation fee. After 4 weeks to 2 weeks before the event, a fee of 50% of the total amount will be charged. If you cancel 2 weeks or less before the event, we charge the full amount. We do not charge a cancellation fee if the participant finds a refund for himself. You undertake to fulfill the cancellation fees by registration.

LECTOR

Kate Jobe works with individuals in psychological counselling and coaching and with organizational evelopment and conflict work in groups and organizations in her practice in Winterthur, Switzerland. Kate is a founder of the Processwork Institute (PWI) in Portland, IAPOP and rocesswork Ireland in Dublin. She has taught and practiced Processwork for over 30 years and has facilitated political and social hot spots. She is currently on the faculty of Institut für Prozessarbeit (IPA) in Zürich, Barcelona and London, PWI in Portland and Zürich-run training programs in Russia.


Kate is a long-time trainer of Processwork in Zurich, Barcelona, the United Kingdom, the United States and Poland. She lives in Switzerland with her partner Joe Goodbread with whom, along with Amy and Arny Mindell, she taught the Extreme States Clinic in Yachats, Oregon. Her interest in extreme states is supported by curiosity about how nature is trying to communicate with and through us and how culture changes from this interaction

LEKTORKA

Kate Jobe žije a má svoju prax vo Švajčiarskom Winterthure pracuje s jednotlivcami, ktorým poskytuje psychologického poradenstvo a koučing. Zameriava sa aj na organizačný rozvoj a prácu na konfliktoch v skupinách a organizáciách. Kate je zakladateľkov Processwork Institute (PWI) v Portlande, IAPOP a processwork Ireland v Dubline. Vyučuje a praktizuje procesné práce viac ako 30 rokov a facilituje politické a sociálne horúce témy. Kate v súčasnosti pôsobí na fakulte Institut für Prozessarbeit (IPA) v Zürichu, Barcelone a Londýne, PWI v Portlande a vzdelávacích programoch v Zürichu v Rusku.

Kate je dlhoročnou školiteľkou Processwork v Zürichu, Barcelone, vo Veľkej Británii, Spojených štátoch a Poľsku. Žije vo Švajčiarsku so svojím partnerom Joeom Goodbreadom, s ktorým spolu s Amy a Arnym Mindellovcami vyučovala na Klinike extrémnych stavov v Yachats v Oregone. Jej záujem o extrémne stavy podporuje zvedavosť , ako sa príroda snaží komunikovať s nami a cez nás a ako sa z tejto interakcie mení kultúra.